Příprava stavby

Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)

Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

 

                             Příloha č.  5  k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

 

Náležitosti  a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

 

Stavební deník

 

A. Identifikační údaje

a) název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení, datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací,

b) místo stavby,

c) obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby (není-li účastník výstavby zapsán vobchodním rejstříku jeho jméno a příjmení):

- zhotovitele (resp. zhotovitelů částí stavby)

- stavebníka (investora)

- projektanta

- poddodavatelů

d) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle § 153 stavebního zákona srozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,

e) jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny),

f) jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných kprovádění záznamů do stavebního deníku podle § 157 odst. 2 stavebního zákona,

g) údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn,

h) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.),

i) změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby.

Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 stavebního  zákona, prokazují oprávnění k výkonu těchto činností otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku. Totéž platí při změně těchto osob v průběhu výstavby.

 

B. Záznamy ve stavebním deníku

1. Pravidelné denní záznamy obsahují :

a) jména a příjmení osob pracujících na staveništi,

klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav,

popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,

dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a    zabudování,

nasazení mechanizačních prostředků.

2. Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech:

a) předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli),

b) zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek,

c) nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů,

d) seznámení a proškolení pracovníků spodmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního prostředí, dále stechnologickými postupy prací a montáží a smožnými riziky při stavebních pracích,

e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,

f) zvláštní opatření při bouracích a pracích, pracích ve výškách, za provozu, vochranných pásmech apod.,

g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,

h) geodetická měření,

i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí,

j) provoz a užívání mechanizačních prostředků,

k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly),

l) opatření kzajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,

m) provádění a výsledky kontrol všech druhů,

n) souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.),

o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové dokumentace,

p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.),

q) dílčí přejímky ukončených prací,

r) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.),

s) škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření,

t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,

u) odstranění vad a nedodělků,

v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona),

w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora,

x) zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště,

y) nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy.

.

C. Vedení stavebního deníku

1. Stavební deník

a) se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby,

 musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám,

b) obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí vněm být vynechána volná místa.

2. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. U technicky jednoduchých staveb se mohou záznamy se souhlasem stavebního úřadu provádět nejdéle za období jednoho pracovního týdne.

3. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

      

Jednoduchý záznam o stavbě

 

A. Obsah

1. Jednoduchý záznam o stavbě obsahuje

a) název a místo stavby podle ohlášení stavby stavebnímu úřadu, datum ohlášení, popř. číslo jednací,

b) jméno, příjmení a trvalý pobyt stavebníka, obchodní firmu, místo podnikání nebo sídlo projektanta a zhotovitele stavby (zhotovitelů částí stavby); není-li projektant zapsán vobchodním rejstříku jeho jméno a příjmení,

c) údaje o ověřené projektové dokumentaci stavby,

d) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (souhlas stavebního úřadu, smlouvy apod.),

e) záznamy o průběhu provádění stavebních a stavebně montážních prací a o skutečnostech, ovlivňujících zhotovení díla,

f) záznamy o mimořádných událostech během výstavby.

2. Dále se zaznamenávají činnosti a okolnosti, které mají vliv na

a) postup prací a použití materiálů,

b) zajištění stability, kvality a provozuschopnosti stavby,

c) bezpečnou instalaci a užívání technického vybavení a funkčních dílů stavby,

d) revize elektrozařízení, zkoušky a revize plynových zařízení, kouřovodů, komínů apod.,

e) podmínky bezpečného provádění stavby a ochrany zdraví při práci,

f) plnění ujednání obchodních smluv,

g) ochranu veřejných zájmů, životního prostředí apod.,

h) dodržení údajů obsažených vohlášení stavby včetně ověřené projektové dokumentace, případně nutnost drobných odchylek od ní.

B. Vedení jednoduchého záznamu o stavbě

1. Jednoduchý záznam o stavbě

a) se vede od zahájení prací na staveništi do dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby,

b) musí být veden vrozsahu a včasových intervalech tak, aby zachycoval reálný průběh výstavby.

2.  Část  C. bod  2 této přílohy platí pro vedení jednoduchého  záznamu o stavbě obdobně.

Číst 19109 krát

O CHCI PROJEKT DOMU.cz

Chci projekt domu.cz je jediný poptávkový server orientovaný na realizaci. Zaměřujeme se na všechny poptávky, které jakkoliv souvisí s realizací domu. Od poptávek projektů, materiálů, stavebních firem až po reality.

Login Form

KONTAKT NA NÁS