Stavební povolení

Ohlášení nebo stavební povolení

Ohodnotit tuto položku
(71 hlasů)

Chcete realizovat a nevíte zda budete potřebovat stavební povolení nebo ohlášení ?


STAVBY, KTERÉ NEVYŽADUJÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ ANI OHLÁŠENÍ


§ 103 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

(Vyžadují umístit: územní rozhodnutí, územní souhlas….)
1. budovy, a to:
● stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m
výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická
zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých
kapalin a hořlavých plynů; (např. garáže, kůlny apod.)
● stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné
plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat,
pro chovatelství a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a
zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin,
sklady chemických hnojiv);
● stavby pro plnění funkcí lesa do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez
podsklepení;
● stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16
m 2 a do 5 m výšky;
● zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné
plochy a do 5 m výšky;
● přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné
veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky;
Stavby uvedené v bodech 4 až 6 mohou mít jedno podzemní podlaží.
2. technická infrastruktura a doprovodná technická zařízení pro rozvod vody,
energií, tepla, pro zajištění služeb elektronických komunikací, pro odvádění
odpadních a dešťových vod a větrání, a to:
● nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací,
včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů, a telefonní budky, včetně
přípojných komunikačních vedení veřejné komunikační sítě a přípojných
energetických vedení, zejména pro veřejné telefonní automaty a jejich
stavební úpravy;
● vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy;
● zařízení, která jsou součástí nebo příslušenstvím energetické soustavy;
● stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich parametry,
topné médium nebo způsob odvodu spalin;
● topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody;
● stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací, pokud se
nemění jejich trasa;
● přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m
3. stožáry, antény a jiná zařízení, a to:
● konstrukce chmelnic, vinic a sadů;
● antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických
komunikačních zařízení do celkové výšky 15 m;
● signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely;
● podpěry lanových drah, které nevedou přes veřejné komunikační plochy a
slouží pro nákladní dopravu, pro které bylo vydáno rozhodnutí o umístění
stavby;
● informační a reklamní zařízení, u nichž byla územním rozhodnutím nebo
územním souhlasem omezena doba trvání nejvýše na 3 měsíce a jejichž
celková výška nepřekračuje 10 m a celková plocha 20 m2
4. zásobníky, nádrže na vodu a bazény, nejde-li o vodní díla, opěrné zdi, oplocení, a
to:
● zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3
určené výhradně pro odběr plynné fáze;
● zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky
3m;
● zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv do objemu
50m3 a do výšky 3 m mající doklad o shodě s technickými požadavky podle
zvláštního právního předpisu ;
● nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s
obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla;
● bazény do 40 m2 zastavěné plochy;
● ploty do výšky 1,8 m, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi
a veřejným prostranstvím ;
● oplocení pozemků pro zemědělské a lesnické účely bez podezdívky;
5. terénní úpravy a zařízení malého rozsahu, a to:
● úpravy terénu, násypy a výkopy do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou
větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a
veřejnými prostranstvími ;
● výkopy a násypy pro uložení zásobníků podle písmene d) bodů 1 až 3;
● skladové, výstavní a manipulační plochy do 200 m2, které neslouží pro
skladování a manipulaci s hořlavými látkami a chemickými látkami, které
mohou způsobit znečištění životního prostředí;
● odstavné plochy pro jízdní kola, včetně konstrukcí pro uchycení kol;
● stavby mostních vah.
6. ostatní stavby a zařízení, a to:
● výrobky, které plní funkci stavby, včetně nosných konstrukcí pro ně,
nepodsklepené, pokud nebudou sloužit k užívání osobami nebo k ustájení
zvířat.


§ 104 Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací

 

(1) K provedení jednoduchých staveb uvedených v odstavci 2 písm. a) až d), jejichž návrh je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, s územně plánovací informací (§ 21), které jsou umisťovány v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se jimi podstatně nemění a které nevyžadují nové nároky na dopravní a technickou infrastrukturu, postačí ohlášení bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Spolu s ohlášením stavebník stavebnímu úřadu doloží, že o svém stavebním záměru prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich; ti mohou příslušnému stavebnímu úřadu oznámit své případné námitky proti stavbě do 15 dnů ode dne, kdy byli stavebníkem informováni.
(2) Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují
a) stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,
b) podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem,
c) stavby do 300 m2 zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000 m2 zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let,
d) stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,
e) větrné elektrárny do výšky 10 m,
f) terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. f) bodě 1,
g) stavby zařízení staveniště neuvedené v § 103 odst. 1 písm. a),
h) přípojky neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b) bodě 8,
i) stavby opěrných zdí do výšky 1 m neuvedené v § 103 odst. 1 písm. d) bodě 8,
j) informační a reklamní zařízení na stavbě nebo na pozemku neuvedená v § 103 odst. 1 písm. c) bodech 8 a 9 a stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,
k) výrobky, které plní funkci stavby a které nejsou uvedeny v § 103 odst. 1 písm. g) bodě 5,
l) cirkusové stany neuvedené v § 103 odst. 1 písm. g) bodě 2,
m) antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c) bodě 2,
n) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí11),
o) sjezdy z pozemních komunikací na sousední nemovitosti,
p) udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e).
(3) Ohlášení nevyžadují jednoduché stavby, terénní úpravy a zařízení, u kterých to stavební úřad podle § 78 odst. 2 stanovil.
(4) Stavební úpravy pozemních komunikací a udržovací práce na nich, které vyžadují ohlášení, vymezuje zvláštní právní předpis40).
Číst 31765 krát

O CHCI PROJEKT DOMU.cz

Chci projekt domu.cz je jediný poptávkový server orientovaný na realizaci. Zaměřujeme se na všechny poptávky, které jakkoliv souvisí s realizací domu. Od poptávek projektů, materiálů, stavebních firem až po reality.

Login Form

KONTAKT NA NÁS