Projektová dokumentace

Obsah dokumentace bouracích prací

Ohodnotit tuto položku
(4 hlasů)
Obsah dokumentace bouracích prací

Dokumentace bouracích prací musí vždy obsahovat části A až F členěné na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, objemu, použitým  materiálům a stavebně technickému provedení stavby.

 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

 

Dokumentaci bouracích prací tvoří :

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situace stavby

D. Dokladová část

E. Zásady organizace bouracích prací

F. Dokumentace  odstraňovaných staveb

 

A. Průvodní zpráva

 

a) identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby,

b) údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o zvlášť chráněných zájmech,

c) splnění požadavků dotčených orgánů,

d) termín zahájení, doba trvání bouracích prací,

e) vliv na okolí stavby.

B. Souhrnná technická zpráva

f) stručný popis stavby a jejích konstrukcí,

g) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě,

h) připojení na technickou infrastrukturu a způsob odpojení,

i) ochranná a bezpečnostní pásma,

j) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí vpřípadě jejich výskytu.

C. Situace stavby

k) situace odstraňované stavby zpravidla vměřítku 1:1000 nebo 1:500 zpracovaná na podkladě snímku katastrální mapy s vyznačením podzemních a nadzemních vedení, ochranných a bezpečnostních pásem, sousedních staveb a zeleně,

l) kopie katastrální mapy.

D. Dokladová část

m) stanoviska, posudky a doklady o výsledcích jednání, pořízené při přípravě odstranění stavby,

n) fotodokumentace stávajícího stavu stavby, pokud nepostačí stručný popis.

E. Zásady organizace bouracích prací

1. Technická zpráva

o) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

p) obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště,

q) významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body,

r) opatření zhlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob,

s) stanovení podmínek pro provádění prací zhlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při

        práci,

t) způsob ochrany a vymezení ohroženého prostoru,

u) podmínky pro ochranu životního prostředí při odstraňování stavby,

v) orientační lhůty bouracích prací a přehled rozhodujících dílčích termínů,

w) zajištění samostatných přívodů energií pro bourací práce,

x) nakládání sodpady podle jednotlivých druhů, jmenovitě snebezpečným odpadem a způsob jeho dopravy, recyklace a uložení (plán nakládání sodpadem).

2.   Situace

 

v  měřítku 1:1000 nebo 1: 500 s vyznačením vjezdů, výjezdů, ochranných opatření  (protihlukové stěny, zabezpečení nezpevněných cest), návrh dopravně inženýrských opatření.

F. Dokumentace odstraňovaných staveb

Dokládá se  pro jednotlivé  stavby nebo provozní soubory samostatně.

1. Dokumentace skutečného provedení stavby

Dokládá se přiměřeně v rozsahu podle  přílohy č. 3 bod 2.

2.  Technologie bouracích prací

2.1.Technická zpráva

y) popis konstrukčního systému stavby, příp. popis a hodnocení stavu jejího nosného systému,

z) výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb,

aa) rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků,

bb) upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.,

cc) technologický postup bouracích prací, které by mohly mít vliv na stabilitu vlastní konstrukce, resp. konstrukce sousedních staveb,

dd) návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru,

ee) úpravy zjištěných podzemních prostorů,

ff) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů,

gg) nutné pomocné konstrukce a úpravy zhlediska technologie bouracích prací,

hh) speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací při zvláštních postupech (např. použití trhacích prací),

ii) rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě před zahájením bouracích prací,

jj) speciální požadavky zhlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2.2.  Výkresová část

 

Dokládají se samostatné schematické výkresy postupu bouracích prací, pokud nepostačí údaje v technické zprávě, případně zobrazení nosných konstrukcí v dokumentaci skutečného provedení stavby.

2.3. Statický, popř. dynamický výpočet

Zpracovává se k posouzení stability konstrukce v jednotlivých etapách bouracích prací,  případně pro navržení  dočasných podpěrných konstrukcí.

 
 
Číst 17698 krát

Související položky (podle značky)

O CHCI PROJEKT DOMU.cz

Chci projekt domu.cz je jediný poptávkový server orientovaný na realizaci. Zaměřujeme se na všechny poptávky, které jakkoliv souvisí s realizací domu. Od poptávek projektů, materiálů, stavebních firem až po reality.

Login Form

KONTAKT NA NÁS